Build UrBackup Client trên Ubuntu Server 18.04

0
72
Có một hướng dẫn nhanh gọn trên trang chủ của UrBackup:
apt install build-essential "g++" libwxgtk3.0-dev "libcrypto++-dev" libz-dev
Dòng lệnh trên nôm na là bạn cài đặt một phần mềm để lập trình và biên dịch trên Linux thôi. Tải về và giải nén UrBackup Client soure code:
wget https://hndl.urbackup.org/Client/2.4.10/urbackup-client-2.4.10.tar.gz
tar xzf urbackup-client-2.4.10.tar.gz
Đi vào thư mục giải nén:
cd urbackup-client-2.4.10
Bắt đầu cấu hình và Build (biên dịch) UrBackup Client:
./configure
make -j4
sudo make install
Kiểm tra xem là đã cài đặt được chưa:
sudo urbackupclientbackend -v info
Như hình trên thì dịch vụ đã chạy (mình chụp lại màn hình thời gian sau khi UrBackup Client đã đi vào hoạt động, các bạn thông cảm nhé.
Tiếp đến cấu hình dịch vụ cho UrBackup Client tự chạy khi khởi động:
sudo nano /etc/systemd/system/urbackupclientbackend.service
Chèn thông tin sau vào:
[Unit]
Description=UrBackup Client backend
After=syslog.target network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/urbackupclientbackend --config /etc/default/urbackupclient --no-consoletime
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Tiếp đến Enable dịch vụ của UrBackup Client:
systemctl enable urbackupclientbackend.service
Tiếp đến cấu hình đường dẫn sao lưu trên Client:
urbackupclientctl add-backupdir -d / #sao lưu thư mục tức là toàn bộ hệ thống Linux
Chúc các bạn sao lưu vui vẻ! Khỏi phải lo lắng nhiều khi máy chủ gặp sự cố!
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/rCucT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here