Di chuyển thư mục chứa Video của YouPHPTube với Symlink

0
172
Chào các bạn, sau khi cài đặt YouPHPTube, thì thư mục chính của trang video sẽ như thế này:
/home/user/public_html/YouPHPTube
Và dĩ nhiên đường dẫn đến các tập tin video, kèm theo đó là tập tin cấu hình sau khi bạn cài đặt YouPHPTube thành công đó là: /home/user/public_html/YouPHPTube/videos Tuy nhiên nếu bạn thêm một ổ cứng mới với dung lượng cao hơn, thì bạn phải trỏ tới một đường dẫn khác để có thể chứa được nhiều video hơn trên ổ cứng mới này, cách đơn giản nhất đó là Symlink:
ln -s /mnt/thu_muc_moi /home/user/public_html/YouPHPTube/videos
Và trong trường hợp của mình thì là:
ln -s /vngeekdata/videos /home/vngeekvideo/public_html/videos
Sau đó các bạn vào tập tin configuration.php (nằm trong thư mục videos):
<?php
$global['configurationVersion'] = 3.1;
$global['disableAdvancedConfigurations'] = 0;
$global['videoStorageLimitMinutes'] = 0;
$global['disableTimeFix'] = 0;
$global['logfile'] = '/home/vngeekvideo/public_html/videos/avideo.log';
if(!empty($_SERVER['SERVER_NAME']) && $_SERVER['SERVER_NAME']!=='localhost' && !filter_var($_SERVER['SERVER_NAME'], FILTER_VALIDATE_IP)) { 
  // get the subdirectory, if exists
  $file = str_replace("\\", "/", __FILE__);
  $subDir = str_replace(array($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"], 'videos/configuration.php'), array('',''), $file);
  $global['webSiteRootURL'] = "http".(!empty($_SERVER['HTTPS'])?"s":"")."://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$subDir;
}else{
  $global['webSiteRootURL'] = 'https://video.vngeek.com/';

$global['systemRootPath'] = '/home/vngeekvideo/public_html/';
$global['salt'] = '123456789abc';
$global['disableTimeFix'] = 0;
$global['enableDDOSprotection'] = 1;
$global['ddosMaxConnections'] = 40;
$global['ddosSecondTimeout'] = 5;
$global['strictDDOSprotection'] = 0;
$global['noDebug'] = 0;
$global['webSiteRootPath'] = '';
if(empty($global['webSiteRootPath'])){
  preg_match('/https?:\/\/[^\/]+(.*)/i', $global['webSiteRootURL'], $matches);
  if(!empty($matches[1])){
    $global['webSiteRootPath'] = $matches[1];
  }
}
if(empty($global['webSiteRootPath'])){
  die('Please configure your webSiteRootPath');
}

$mysqlHost = 'localhost';
$mysqlPort = '3306';
$mysqlUser = 'vngeekcom';
$mysqlPass = 'password';
$mysqlDatabase = 'vngeekvideodatabase';

/**
 * Do NOT change from here
 */

require_once $global['systemRootPath'].'objects/include_config.php';
Bạn sẽ xóa đi cụm này:
if(!empty($_SERVER['SERVER_NAME']) && $_SERVER['SERVER_NAME']!=='localhost' && !filter_var($_SERVER['SERVER_NAME'], FILTER_VALIDATE_IP)) { 
  // get the subdirectory, if exists
  $file = str_replace("\\", "/", __FILE__);
  $subDir = str_replace(array($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"], 'videos/configuration.php'), array('',''), $file);
  $global['webSiteRootURL'] = "http".(!empty($_SERVER['HTTPS'])?"s":"")."://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$subDir;
}else{
sau đó tập tin configuration.php sẽ trông như thế này:
<?php
$global['configurationVersion'] = 3.1;
$global['disableAdvancedConfigurations'] = 0;
$global['videoStorageLimitMinutes'] = 0;
$global['disableTimeFix'] = 0;
$global['logfile'] = '/home/vngeekvideo/public_html/videos/avideo.log';

#đã xóa hết những gì gây nên xung đột
$global['webSiteRootURL'] = 'https://video.vngeek.com/';

$global['systemRootPath'] = '/home/vngeekvideo/public_html/';
$global['salt'] = '123456789abc';
$global['disableTimeFix'] = 0;
$global['enableDDOSprotection'] = 1;
$global['ddosMaxConnections'] = 40;
$global['ddosSecondTimeout'] = 5;
$global['strictDDOSprotection'] = 0;
$global['noDebug'] = 0;
$global['webSiteRootPath'] = '';
if(empty($global['webSiteRootPath'])){
  preg_match('/https?:\/\/[^\/]+(.*)/i', $global['webSiteRootURL'], $matches);
  if(!empty($matches[1])){
    $global['webSiteRootPath'] = $matches[1];
  }
}
if(empty($global['webSiteRootPath'])){
  die('Please configure your webSiteRootPath');
}

$mysqlHost = 'localhost';
$mysqlPort = '3306';
$mysqlUser = 'vngeekcom';
$mysqlPass = 'password';
$mysqlDatabase = 'vngeekvideodatabase';

/**
 * Do NOT change from here
 */

require_once $global['systemRootPath'].'objects/include_config.php';
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/O008h

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here