Cân bằng tải với Nginx

0
2054
(Last Updated On: Th4 1, 2014)

nginx-web

 

Nginx là webserver với chức năng Load Balancing và Proxy server cực tốt. Sau đây xin hướng dẫn các bạn thiết lập cân bằng tải máy chủ web với 3 nút:

192.168.1.100 (chính)
192.168.1.109 (phụ)
192.168.1.106 (phụ)

Đầu tiên cài đặt nginx trên cả 3 server:

apt-get install nginx

Tập tin nginx.conf trên cả 3 server:

user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx_error.log crit;

worker_rlimit_nofile 8192;

events {
worker_connections 1024; # you might need to increase this setting for busy servers
use epoll; # Linux kernels 2.6.x change to epoll
}

http {
server_names_hash_max_size 2048;
server_names_hash_bucket_size 512;

server_tokens off;

include  mime.types;
default_type application/octet-stream;

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 10;

# Gzip on
gzip on;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 4 32k;
gzip_types  text/plain application/x-javascript text/xml text/css;

ignore_invalid_headers on;
client_max_body_size  8m;
client_header_timeout 3m;
client_body_timeout 3m;
send_timeout   3m;
connection_pool_size 256;
client_header_buffer_size 4k;
large_client_header_buffers 4 64k;
request_pool_size 4k;
output_buffers  4 32k;
postpone_output 1460;

# Cache most accessed static files
open_file_cache     max=10000 inactive=10m;
open_file_cache_valid  2m;
open_file_cache_min_uses 1;
open_file_cache_errors  on;

# Include each virtual host
include "/etc/nginx/conf.d/*.conf";
}

Virtual hosts

/etc/nginx/sites-available/default

Trên hai server 2 (192.168.1.109) and 3 (192.168.1.106):

server {
access_log off;
error_log /var/log/yoursite.com-error.log;
    listen 80;
    server_name yoursite.com www.yoursite.com;

location ~* .(gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|3gp|avi|mpg|mpeg|mp4|flv|mp3|mid|js|css|wml|swf)$ {
    root  /var/www/yoursite.com;
        expires max;
        add_header Pragma public;
        add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";

    }

	location / {
      root  /var/www/yoursite.com;
      index index.php index.html index.htm;
    }

}

Hoặc thêm những gì bạn muốn. Như đoạn code trên là tập tin mẫu, bạn phải chỉnh sửa lại đúng với cấu hình của bạn.

Trên server (192.168.1.100):

nano etc/nginx/sites-available/loadbalance

Dán đoạn code dưới đây:

upstream balancer {
  server 192.168.1.100:80 ; 
  server 192.168.1.106:80 ;
}

server {
  listen 192.168.1.100:80;
  server_name yoursite.com;
  error_log /var/log/yoursite.com-error.log;
  location / {
    proxy_pass http://balancer;
  }

}

Cần chỉnh sửa lại địa chỉ server của bạn.

Sau đó khởi động lại Nginx:

service nginx restart

DNS records tên miền của bạn

Bạn trỏ Record A về địa chỉ server chính 192.168.1.100.

Rate this post
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/0nqq7

Bình luận