Thiết lập Mysql Cluster để mở rộng Cơ sở dữ liệu Phần 4

0
2272
(Last Updated On: Th4 23, 2014)

Chào các bạn, sau 3 phần trước mệt mỏi bây giờ là lúc chúng ta tiếng hành test công trình của chúng ta đã hì hục suốt thời gian vừa qua. Có lẽ đã tốn khá nhiều thời gian của các bạn phải không nhưng mình nghĩ, sau khi Connect được tới cái hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng ta đã tạo lập, tạo Table và thử một số truy vấn tới cơ sở dữ liệu hoặc cài đặt một App nào đó và thấy nó hoạt động thì còn gì thú vị hơn phải không các bạn.

Tất nhiên yêu cầu là tất cả các nút đều hoạt động nhé:

cluster1.png (676×277)

Tạo tài khoản để quản lý

1. Các bạn đăng nhập vào tất cả các nút và tạo tài khoản người dùng mysql nhé:

cd /usr/local/mysql/
./bin/mysql -u root

2. Sau khi đã chạy dòng lệnh chạy mysql, chúng ta sẽ tiến hành xem bảng user trong cơ sở dữ liệu database:

SELECT User, Host, Password FROM <span class="skimlinks-unlinked">mysql.user</span>;

3. Nếu dòng truy vấn trên hoạt động, bạn sẽ thấy dòng Console hiển thị thế này:

sql_1.png (464×197)

4. Bây giờ chúng ta thiết lập mật khẩu cho tài khoản root nhé:

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('mysecretpass');
SET PASSWORD FOR 'root'@'ubuntu' = PASSWORD('mysecretpass');
SET PASSWORD FOR 'root'@'127.0.0.1' = PASSWORD('mysecretpass');

5. Để có thể quản lý cơ sở dữ liệu từ xa, chúng ta tạo một host @ nhé:

CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysecretpass';

6. Chạy lại dòng lệnh:

SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;

Nếu tất cả hoạt động, bạn sẽ thấy:

users.png (581×237)

7. Chúng ta tiến hành cấp quyền cao nhất cho ‘root’@’%’  để truy cập cơ sở dữ liệu từ xa

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*4ACFE3202A... (see above pic)' WITH GRANT OPTION;

8. Kết nối tới hệ cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu từ xa HeidiSQL

Ở phần hostname / IP: các bạn đánh địa chỉ IP của nút SQL

  • User: root
  • Password: mật khẩu bạn đã tạo ở phần trên

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo: http://bromokun.wordpress.com/

Bình luận