(Last Updated On: Th8 24, 2018) Chào tất cả các bạn, mặc định WordPress có 4 cấp độ người dùng, và các cấp độ này được phân quyền cụ thể, bạn cứ tưởng tượng WordPress như một tòa soạn và ở đó có tổng biên tập, các biên tập viên, tác giả và cũng có những cộng tác viên góp bài. WordPress cũng phân chia như vậy và các cấp độ người dùng đó được phân quyền như bảng bên dưới (theo WordPress Codex), “Y” có nghĩa là có quyền, không có “Y tức là không có quyền hạn đó:
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite) Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
create_sites (tạo site)Y
delete_sites (xóa site)Y
manage_network (quản lý network)Y
manage_sites (quản lý các site)Y
manage_network_users (quản lý người dùng Multisite)Y
manage_network_plugins (quản lý các plugin network Multisite)Y
manage_network_themes (quản lý giao diện network)Y
manage_network_options (quản lý các tùy chọn network)Y
upload_plugins (tải lên các Plugin)Y
upload_themes (tải lên các giao diện)Y
upgrade_network (nâng cấp network)Y
setup_network (cài đặt network)Y
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite)Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
activate_plugins (bật các Plugin)YY  (single site or  enabled by network setting)
create_users (tạo người dùng)YY (single site)
delete_plugins (xóa các Plugin)YY (single site)
delete_themes (xóa các Theme)YY (single site)
delete_users (xóa người dùng)YY (single site)
edit_files (chỉnh sửa các tập tin)YY (single site)
edit_plugins (chỉnh sửa các Plugin)YY (single site)
edit_theme_options (chỉnh sửa các tùy chọn Theme)YY
edit_themes (chỉnh sửa các Theme)YY (single site)
edit_users (chỉnh sửa các người dùng)YY (single site)
export (xuất ra)YY
import (nhập vào)YY
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite)Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
install_plugins (cài đặt các Plugin)YY (single site)
install_themes (cài đặt giao diện)YY (single site)
list_users (xem danh sách người dùng)YY
manage_options (quản lý các tùy chọn)YY
promote_users (giới thiệu người dùng)YY
remove_users (xóa người dùng)YY
switch_themes (chuyển các giao diện)YY
update_core (cập nhật Core)YY (single site)
update_plugins (cập nhật các Plugin)YY (single site)
update_themes (cập nhật các giao diện)YY (single site)
edit_dashboard (chỉnh sửa Dashboard)YY
customize (tùy chỉnh)YY
delete_site (xóa site)YY
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite)Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
moderate_comments (quản lý các bình luận) YYY
manage_categories (quản lý các chuyên mục)YYY
manage_links (quản lý các liên kết)YYY
edit_others_posts (chỉnh sửa các bài viết khác)YYY
edit_pages (chỉnh sửa trang)YYY
edit_others_pages (chỉnh sửa các trang khác)YYY
edit_published_pages (chỉnh sửa các trang đã đăng)YYY
publish_pages (đăng các trang)YYY
delete_pages (xóa các trang)YYY
delete_others_pages (xóa các trang khác)YYY
delete_published_pages (xóa các trang đã đăng)YYY
delete_others_posts (xóa các bài viết khác)YYY
delete_private_posts (xóa các bài viết riêng tư)YYY
edit_private_posts (chỉnh sửa các bài viết riêng tư)YYY
read_private_posts (đọc các bài viết riêng tư)YYY
delete_private_pages (xóa các trang riêng tư)YYY
edit_private_pages (chỉnh sửa các trang riêng tư)YYY
read_private_pages (đọc các bài viết riêng tư)YYY
unfiltered_html (không bị lọc html trong bài viết, comment,…)YY (single site)Y (single site)
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite)Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
edit_published_posts (chỉnh sửa các bài viết đã đăng)YYYY
upload_files (tải lên các tập tin)YYYY
publish_posts (đăng bài viết)YYYY
delete_published_posts (xóa những bài viết đã đăng)YYYY
edit_posts (chỉnh sửa các bài viết)YYYYY
delete_postsYYYYY
Quyền hạnSuper Admin (Quản trị hệ thống Multisite)Administrator (Quản trị viên)Editor (Biên tập viên)Author (Tác giả)Contributor (Cộng tác viên)Subscriber (Người đăng ký hoặc thành viên)
read (đọc)YYYYYY
Nếu nói tóm gọn lại các quyên cơ bản thì chúng ta có:
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/6mD7H

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here