Cấu hình để upload tập tin rất lớn (hàng chục GB) trên Webserver Nginx

0
2189

Khi chạy nginx là máy chủ web và PHP sử dụng PHP5-FPM thì với cấu hình mặc định bạn không thể Upload một file lớn hơn 2MB, vậy thì phải làm thế nào? Điều đó bây giờ bạn không phải lo nữa, chỉ cần cấu hình như sau:

send_large_files.jpg (485×410)
Nginx có thể chứa một file lớn đến hàng chục GB thông qua Upload

Bạn chỉnh sửa trong tập tin php.ini của php-fpm:

max_execution_time = 86400
upload_max_filesize = 10240M
post_max_size = 10240M

Trong tập tin www.conf của php-fpm’s pool:

request_terminate_timeout = 86400s
request_slowlog_timeout = 86400s
slowlog = /var/log/php5-fpm.slow.log

Trong tập tin nginx.conf của webserver nginx:

client_header_timeout 86400;
client_body_timeout 86400;
fastcgi_read_timeout 86400;
client_max_body_size 10240m;

Chúc thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here