Sửa lỗi 504 Gateway Time-out trên Nginx

0
2166

error_504

Sẽ rất khó chịu khi gặp phải lỗi này, tuy nhiên bạn chỉ cần chỉnh sửa như sau:

Đối với Nginx + FastCGI (php-fpm):

Trên php.ini:

max_execution_time = 3000

Trên www.conf:

request_terminate_timeout = 3000

Trên tập tin host ảo của Nginx (/etc/nginx/sites-available/default):

fastcgi_read_timeout 3000;

Sau đó khởi động lại nginx:

service nginx restart

Đới với Nginx as Proxy:

Thêm vào nginx.conf:

proxy_connect_timeout    600;
proxy_send_timeout     600;
proxy_read_timeout     600;
send_timeout        600;

Sau đó cũng khởi động lại nginx:

service nginx restart

Chúc thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here