Sao lưu gia tăng (Incremental Backup) với Rsnapshot

0
192
(Last Updated On: Th3 21, 2019) Chào tất cả các bạn, một ngày mới lại gần trôi qua và thời gian thì chẳng bao giờ chịu dừng lại. Chính vì thế cho nên đối với việc sao lưu dữ liệu (chẳng hạn như một trang web động, số liệu, sổ sách với dữ liệu luôn thay đổi hàng ngày) thì càng trở nên cấp thiết hơn. Việc sao lưu giữ liệu kiểu gia tăng (Incremental Backup) là giải pháp thiết thực và tiết kiệm không gian lưu trữ đối với những trường hợp mà mình đã đề cập ở trên, đối với dữ liệu thay đổi thường xuyên, mỗi khi có sự cố xảy ra, chúng ta luôn có một bản sao lưu gần nhất để khôi phục dữ liệu. Trong bài viết ngày hôm nay, mình xin mạn phép giới thiệu các bạn cách sao lưu gia tăng trên máy chủ Ubuntu. Tất nhiên đối với các hệ thống Linux khác cũng có thể áp dụng tương tự. Và để sử dụng Rsnapshot, giống như tên gọi của nó thì bạn cũng chỉ cần cài đặt Rsnapshot là được:
apt install rsnapshot
Và bây giờ mình sẽ tiến hành tạo thư mục để tạo các bản sao lưu. Thư mục này mình đặt tên là vngeek:
mkdir /vngeek
Tiếp theo đó là chúng ta sẽ cấu hình cho Rsnapshot, và trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta sẽ sao lưu lại tập tin cấu hình để sau này có thể khôi phục lại nếu muốn:
cp /etc/rsnapshot.conf /etc/rsnapshot.conf.backup
Như vậy, mình đã sao lưu tập tin cấu hình tại file: /etc/rsnapshot.conf.backup sau này nếu có vấn đề gì, thì chỉ cần đổi tên tập tin này thành rsnapshot.conf và đặt nó vào thư mục /etc là được. Để bắt đầu chỉnh sửa tập tin cấu hình, trước tiên chúng ta có thể nghía qua một chút, có thể dùng lệnh nano để chỉnh sửa:
nano /etc/rsnapshot.conf
Mình xin mạn phép chép hết nội dung của em nó vào bên dưới để các bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng:
#################################################
# rsnapshot.conf - rsnapshot configuration file #
#################################################
#                        #
# PLEASE BE AWARE OF THE FOLLOWING RULE:    #
#                        #
# This file requires tabs between elements   #
#                        #
#################################################

#######################
# CONFIG FILE VERSION #
#######################

config_version	1.2

###########################
# SNAPSHOT ROOT DIRECTORY #
###########################

# All snapshots will be stored under this root directory.
#
snapshot_root	/var/cache/rsnapshot/

# If no_create_root is enabled, rsnapshot will not automatically create the
# snapshot_root directory. This is particularly useful if you are backing
# up to removable media, such as a FireWire or USB drive.
#
#no_create_root	1

#################################
# EXTERNAL PROGRAM DEPENDENCIES #
#################################

# LINUX USERS:  Be sure to uncomment "cmd_cp". This gives you extra features.
# EVERYONE ELSE: Leave "cmd_cp" commented out for compatibility.
#
# See the README file or the man page for more details.
#
cmd_cp		/bin/cp

# uncomment this to use the rm program instead of the built-in perl routine.
#
cmd_rm		/bin/rm

# rsync must be enabled for anything to work. This is the only command that
# must be enabled.
#
cmd_rsync	/usr/bin/rsync

# Uncomment this to enable remote ssh backups over rsync.
#
#cmd_ssh	/usr/bin/ssh

# Comment this out to disable syslog support.
#
cmd_logger	/usr/bin/logger

# Uncomment this to specify the path to "du" for disk usage checks.
# If you have an older version of "du", you may also want to check the
# "du_args" parameter below.
#
#cmd_du		/usr/bin/du

# Uncomment this to specify the path to rsnapshot-diff.
#
#cmd_rsnapshot_diff	/usr/bin/rsnapshot-diff

# Specify the path to a script (and any optional arguments) to run right
# before rsnapshot syncs files
#
#cmd_preexec	/path/to/preexec/script

# Specify the path to a script (and any optional arguments) to run right
# after rsnapshot syncs files
#
#cmd_postexec	/path/to/postexec/script

# Paths to lvcreate, lvremove, mount and umount commands, for use with
# Linux LVMs.
#
#linux_lvm_cmd_lvcreate	/sbin/lvcreate
#linux_lvm_cmd_lvremove	/sbin/lvremove
#linux_lvm_cmd_mount	/bin/mount
#linux_lvm_cmd_umount	/bin/umount

#########################################
#   BACKUP LEVELS / INTERVALS     #
# Must be unique and in ascending order #
# e.g. alpha, beta, gamma, etc.     #
#########################################

retain	alpha	6
retain	beta	7
retain	gamma	4
#retain	delta	3

############################################
#       GLOBAL OPTIONS       #
# All are optional, with sensible defaults #
############################################

# Verbose level, 1 through 5.
# 1   Quiet      Print fatal errors only
# 2   Default     Print errors and warnings only
# 3   Verbose     Show equivalent shell commands being executed
# 4   Extra Verbose  Show extra verbose information
# 5   Debug mode   Everything
#
verbose		2

# Same as "verbose" above, but controls the amount of data sent to the
# logfile, if one is being used. The default is 3.
# If you want the rsync output, you have to set it to 4
#
loglevel	3

# If you enable this, data will be written to the file you specify. The
# amount of data written is controlled by the "loglevel" parameter.
#
#logfile	/var/log/rsnapshot.log

# If enabled, rsnapshot will write a lockfile to prevent two instances
# from running simultaneously (and messing up the snapshot_root).
# If you enable this, make sure the lockfile directory is not world
# writable. Otherwise anyone can prevent the program from running.
#
lockfile	/var/run/rsnapshot.pid

# By default, rsnapshot check lockfile, check if PID is running
# and if not, consider lockfile as stale, then start
# Enabling this stop rsnapshot if PID in lockfile is not running
#
#stop_on_stale_lockfile		0

# Default rsync args. All rsync commands have at least these options set.
#
#rsync_short_args	-a
#rsync_long_args	--delete --numeric-ids --relative --delete-excluded

# ssh has no args passed by default, but you can specify some here.
#
#ssh_args	-p 22

# Default arguments for the "du" program (for disk space reporting).
# The GNU version of "du" is preferred. See the man page for more details.
# If your version of "du" doesn't support the -h flag, try -k flag instead.
#
#du_args	-csh

# If this is enabled, rsync won't span filesystem partitions within a
# backup point. This essentially passes the -x option to rsync.
# The default is 0 (off).
#
#one_fs		0

# The include and exclude parameters, if enabled, simply get passed directly
# to rsync. If you have multiple include/exclude patterns, put each one on a
# separate line. Please look up the --include and --exclude options in the
# rsync man page for more details on how to specify file name patterns. 
# 
#include	???
#include	???
#exclude	???
#exclude	???

# The include_file and exclude_file parameters, if enabled, simply get
# passed directly to rsync. Please look up the --include-from and
# --exclude-from options in the rsync man page for more details.
#
#include_file	/path/to/include/file
#exclude_file	/path/to/exclude/file

# If your version of rsync supports --link-dest, consider enabling this.
# This is the best way to support special files (FIFOs, etc) cross-platform.
# The default is 0 (off).
#
#link_dest	0

# When sync_first is enabled, it changes the default behaviour of rsnapshot.
# Normally, when rsnapshot is called with its lowest interval
# (i.e.: "rsnapshot alpha"), it will sync files AND rotate the lowest
# intervals. With sync_first enabled, "rsnapshot sync" handles the file sync,
# and all interval calls simply rotate files. See the man page for more
# details. The default is 0 (off).
#
#sync_first	0

# If enabled, rsnapshot will move the oldest directory for each interval
# to [interval_name].delete, then it will remove the lockfile and delete
# that directory just before it exits. The default is 0 (off).
#
#use_lazy_deletes	0

# Number of rsync re-tries. If you experience any network problems or
# network card issues that tend to cause ssh to fail with errors like
# "Corrupted MAC on input", for example, set this to a non-zero value
# to have the rsync operation re-tried.
#
#rsync_numtries 0

# LVM parameters. Used to backup with creating lvm snapshot before backup
# and removing it after. This should ensure consistency of data in some special
# cases
#
# LVM snapshot(s) size (lvcreate --size option).
#
#linux_lvm_snapshotsize	100M

# Name to be used when creating the LVM logical volume snapshot(s).
#
#linux_lvm_snapshotname	rsnapshot

# Path to the LVM Volume Groups.
#
#linux_lvm_vgpath	/dev

# Mount point to use to temporarily mount the snapshot(s).
#
#linux_lvm_mountpath	/path/to/mount/lvm/snapshot/during/backup

###############################
### BACKUP POINTS / SCRIPTS ###
###############################

# LOCALHOST
backup	/home/		localhost/
backup	/etc/		localhost/
backup	/usr/local/	localhost/
#backup	/var/log/rsnapshot		localhost/
#backup	/etc/passwd	localhost/
#backup	/home/foo/My Documents/		localhost/
#backup	/foo/bar/	localhost/	one_fs=1, rsync_short_args=-urltvpog
#backup_script	/usr/local/bin/backup_pgsql.sh	localhost/postgres/
# You must set linux_lvm_* parameters below before using lvm snapshots
#backup	lvm://vg0/xen-home/	lvm-vg0/xen-home/

# EXAMPLE.COM
#backup_exec	/bin/date "+ backup of example.com started at %c"
#backup	root@example.com:/home/	example.com/	+rsync_long_args=--bwlimit=16,exclude=core
#backup	root@example.com:/etc/	example.com/	exclude=mtab,exclude=core
#backup_exec	ssh root@example.com "mysqldump -A > /var/db/dump/mysql.sql"
#backup	root@example.com:/var/db/dump/	example.com/
#backup_exec	/bin/date "+ backup of example.com ended at %c"

# CVS.SOURCEFORGE.NET
#backup_script	/usr/local/bin/backup_rsnapshot_cvsroot.sh	rsnapshot.cvs.sourceforge.net/

# RSYNC.SAMBA.ORG
#backup	rsync://rsync.samba.org/rsyncftp/	rsync.samba.org/rsyncftp/

Rất may mắn đó là tập tin cấu hình có sẵn hướng dẫn cụ thể ở từng mục thiết lập, và sẽ không khó khăn gì khi mà bạn chịu khó đọc qua một chút.
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/KSxYB

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here